Framtidsfullmakten - Ökad trygghet för samtliga

Framtidsfullmakten ger dig en möjlighet att välja vem eller vilka som ska kunna företräda dig och dina intressen när du inte längre kan eller orkar göra det. Det innebär att du kan välja ut någon som kan ta hand om dina ekonomiska förehavanden innan dess att det är försent och en domstol behöver fastslå någon som ska göra det. Vi hos Dalajuristen brukar i regel rekommendera att man upprättar en framtidsfullmakt i samband med att man ordnar med testamenten. Då får man dessutom båda handlingarna till ett väldigt förmånligy’t pris.

Vad är en framtidsfullmakt för något?

Framtidsfullmakten är en relativt sett ny fullmaktsform och som tar sikte på att öka tryggheten vid ålderdom, både för individen själv, men även för närstående. Fullmakten brukar i regel ställas ut till ett eller flera barn eller syskon och ger behörighet att exempelvis sälja bostaden och sköta ekonomin i övrigt. 

När börjar fullmakten att gälla?

När fullmakten är underskriven och bevittnad i enlighet med de krav som ställs av lagen är det fullmaktstagaren som beslutar när fullmakten är giltig. Det ligger i sakens natur att fullmaktsgivaren inte kan skriva under handlingen när det redan är, så att säga, försent. Istället skriver man på fullmakten i förväg och ger sedan iväg handlingen till fullmaktstagaren som sedan på eget bevåg får bedöma när denne anser att fullmakten börjar gälla. Är fullmaktstagaren osäker på när detta kan tänkas inträffa kan man konsultera tingsrätten. Man kan även ställa upp villkor i fullmakten om när den ska träda i kraft, även om det är något som kan leda till större bekymmer och inte mindre. 

När upphör fullmakten att gälla?

Ifall fullmaktstagaren anser att fullmaktsgivaren tillfrisknat kan fullmaktstagaren anse att fullmakten inte längre är gällande. Vidare kan fullmaktsgivaren själv välja att återkalla fullmakten. Ifall fullmaktsgivaren går bort kommer framtidsfullmakten fortsatt att gälla, så till vida inte något annat sägs. Ifall fullmaktsgivaren får en god man eller förvaltare kommer fullmakten inte längre vara gällande i de fall förordnandet om god man eller förvaltare inskränker samma rätt. 

Skyldigheter och ersättning

En fullmaktstagare ska agera lojalt och i fullmaktsgivarens intresse. Det innebär exempelvis att fullmaktstagaren ska föra en dialog med fullmaktsgivaren och konsultera denne i osäkra situationer. Vidare ska fullmaktstagaren inte försätta sig i jävssituationer, och om en sådan situation uppkommit ska fullmaktsgivaren inte handla utan att ha kontaktat överförmyndarnämnden i kommunen. 

En fullmaktstagare har inte rätt till ersättning ifall inte annat särskilt föreskrivs i fullmakten.

Vill du ha en framtidsfullmakt? Hör av dig nedan så återkommer vi under dagen.

    Stäng meny